Regulamin

REGULAMIN I WARUNKI WYNAJMOWANIA DOMKÓW LETNISKOWYCH PRZEZ MALWA S.C. (DOMKI SKORZĘCIN SŁONECZNY BRZEG)

 

1. Najemcy odpowiadają za szkody powstałe z ich winy. Najemca zobowiązany jest pokryć straty powstałe z tego tytułu w miejscu wyrządzenia szkody.

2. Na terenie całego ośrodka Skorzęcin obowiązuje zakaz wprowadzania psów.

3. W przypadku zachowania niezgodnego z zasadami współżycia społecznego (np. aktów wandalizmu, zakłócania ciszy nocnej, zakwaterowania osób postronnych) zastrzegamy sobie do natychmiastowego rozwiązania umowy bez wypowiedzenia i bez zwrotu kosztów.

4. Za wszelkie zniszczenia lub braki w wyposażeniu domku Najemca pozostanie obciążony kosztami ich usunięcia lub nabycia.

5. Utrzymywanie czystości domków i na przyległych tarasach należy do Najemców.

6. Najemca na zakończenie pobytu przekazuje domek do kontroli stanu wyposażenia obsłudze recepcji.

7. Zabrania się używania w wynajmowanych domkach dodatkowych urządzeń elektrycznych, za wyjątkiem zainstalowanych przez właściciela ośrodka. Obowiązuje bezwzględny zakaz używania urządzeń grzewczych.

8. Wykupiony pobyt w domku letniskowym nie zawiera ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków przebywających w nim osób oraz kradzieży i zniszczenia mienia.

9. Właściciel ośrodka nie ponosi odpowiedzialności za utracone mienie własne należące do Najemcy oraz innych osób mających prawo przebywania w wynajętych domkach.

10. Domki nie są ogrzewane.

11. Cisza nocna obowiązuje od godziny 22:00 do godziny 6:00.

12. Doba w domkach nr 1-17 rozpoczyna się o godzinie 17:00 dnia pierwszego, a kończy o godzinie 11:00 ostatniego dnia pobytu.

13. Doba w apartamentach nr 18-26 rozpoczyna się o godzinie 17:00 dnia pierwszego, a kończy o godzinie 11:00 ostatniego dnia pobytu.

14. Rezygnacja z wynajmu (bez względu na przyczynę) w trakcie wynajmu tj. po odbiorze domku letniskowego powoduje taki skutek, że umowa ulega rozwiązaniu, a Wynajmujący zatrzyma całą uiszczoną przez Najemcę cenę za wynajem. Taki sam skutek powoduje nieodebranie przez Najemcę domku letniskowego do godziny 24.00 w dniu przyjazdu z tym zastrzeżeniem, że w takiej sytuacji Wynajmujący zatrzymuje całą kwotę opłaty rezerwacyjnej.

15. Najemca oraz inne osoby mające prawo przebywania w wynajętych domkach w trakcie pobytu zobowiązane są do przestrzegania przepisów p. poż i BHP obowiązujących na terenie Ośrodka.

16. Właściciel ośrodka może pobrać kaucję w wysokości ……………….. (słownie…………………………………………………………) zł  od wynajmującego domek. Kaucja ta zostanie zwrócona przy zdaniu domku lub przeznaczona na pokrycie ewentualnych strat poniesionych na naprawienie szkód wyrządzonych przez klienta.

17. Proszę o zabranie ze sobą wydrukowanego potwierdzenia przelewu oraz mailowe potwierdzenie rezerwacji. Jego okazanie jest wymagane na bramie wjazdowej, gdy jest duża kolejka samochodów.

18.  W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości świadczonych usług prosimy o jak najszybsze zgłaszanie ich do recepcji , co umożliwi nam niezwłoczną reakcję.

19. Wjazd na teren ośrodka w Skorzęcinie jest płatny zgodnie z zarządzeniem Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo.

20. Parking przy naszych domkach jest bezpłatny.

Pobierz regulamin