Regulamin

REGULAMIN I WARUNKI WYNAJMOWANIA DOMKÓW LETNISKOWYCH PRZEZ MALWA S.C. (DOMKI SKORZĘCIN SŁONECZNY BRZEG)

 1. Najemcy odpowiadają za szkody powstałe z ich winy. Najemca zobowiązany jest pokryć straty powstałe z tego tytułu w miejscu wyrządzenia szkody.
 2. Na terenie całego ośrodka Skorzęcin obowiązuje zakaz wprowadzania psów.
 3. W przypadku zachowania niezgodnego z zasadami współżycia społecznego (np. aktów wandalizmu, zakłócania ciszy nocnej, zakwaterowania osób postronnych) zastrzegamy sobie do natychmiastowego rozwiązania umowy bez wypowiedzenia i bez zwrotu kosztów.
 4. Za wszelkie zniszczenia lub braki w wyposażeniu domku Najemca pozostanie obciążony kosztami ich usunięcia lub nabycia.
 5. Utrzymywanie czystości domków i na przyległych tarasach należy do Najemców.
 6. Najemca na zakończenie pobytu przekazuje domek do kontroli stanu wyposażenia obsłudze recepcji.
 7. Zabrania się używania w wynajmowanych domkach dodatkowych urządzeń elektrycznych, za wyjątkiem zainstalowanych przez właściciela ośrodka. Obowiązuje bezwzględny zakaz używania urządzeń grzewczych.
 8. Wykupiony pobyt w domku letniskowym nie zawiera ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków przebywających w nim osób oraz kradzieży i zniszczenia mienia.
 9. Właściciel ośrodka nie ponosi odpowiedzialności za utracone mienie własne należące do Najemcy oraz innych osób mających prawo przebywania w wynajętych domkach.
 10. Domki nie są ogrzewane.
 11. Cisza nocna obowiązuje od godziny 22:00 do godziny 6:00.
 12. Doba w domkach nr 1-17 rozpoczyna się o godzinie 16:00 dnia pierwszego, a kończy o godzinie 12:00 ostatniego dnia pobytu.
 13. Doba w apartamentach nr 18-21 rozpoczyna się o godzinie 17:00 dnia pierwszego, a kończy o godzinie 12:00 ostatniego dnia pobytu.
 14. Rezygnacja z wynajmu (bez względu na przyczynę) w trakcie wynajmu tj. po odbiorze domku letniskowego powoduje taki skutek, że umowa ulega rozwiązaniu, a Wynajmujący zatrzyma całą uiszczoną przez Najemcę cenę za wynajem. Taki sam skutek powoduje nieodebranie przez Najemcę domku letniskowego do godziny 24.00 w dniu przyjazdu z tym zastrzeżeniem, że w takiej sytuacji Wynajmujący zatrzymuje całą kwotę opłaty rezerwacyjnej.
 15. Najemca oraz inne osoby mające prawo przebywania w wynajętych domkach w trakcie pobytu zobowiązane są do przestrzegania przepisów p. poż i BHP obowiązujących na terenie Ośrodka.
 16. Właściciel ośrodka może pobrać kaucję w wysokości ……………….. (słownie…………………………………………………………) zł  od wynajmującego domek. Kaucja ta zostanie zwrócona przy zdaniu domku lub przeznaczona na pokrycie ewentualnych strat poniesionych na naprawienie szkód wyrządzonych przez klienta.
 17. Proszę o zabranie ze sobą wydrukowanego potwierdzenia przelewu oraz mailowe potwierdzenie rezerwacji. Jego okazanie jest wymagane na bramie wjazdowej, gdy jest duża kolejka samochodów.